Hvor stammer Bathum fra? 

I forbindelse med mine slægtshistoriske studier har jeg foreløbig fundet frem til følgende om den agnatiske linie i familien Bathum og dermed også, hvor navnet muligvis stammer fra. 

Det vides ikke med sikkerhed, hvor navnet stammer fra, men meget taler for, at navnet stam­mer fra lokaliteten Batum i det nordlige Salling. Her ligger i Selde sogn i Nørre herred i Vi­borg amt en samling gårde og huse med navnet Batum. Undergrunden er rig på kalk, og der har senere været flere kridtbrud på stedet. 

En antagelse om en sammenhæng til Boddum i Refs herred i Thisted amt (Thy) er næppe sandsynlig, selv om navnet i ældre tider også har været stavet Bothum. 

Familiens vandring er illustreret på vedlagte kort. 

Den ældste kendte med navnet Bathum er Jens Pedersen Battum, som er født omk. 1689. Hans beskæftigelse kendes ikke, man sandsynligvis var han fæster i Fredsø i Lødderup sogn på Mors. Han døde her i februar 1743 og blev begravet den 10. februar 1743. Det er sandsynligt, at han eller hans far Peder er kommet fra Batum, og ved den lejlighed har fået påklistret efter­navnet Batum, d.v.s. ham som kom fra Batum. Jens blev gift med Maren Laustdatter, som er født omk. 1687 og som døde i februar 1788. Hun var i sin alders 101 år, d.v.s. hun var fyldt 100 år. 

De havde - blandt mulige andre børn - sønnen Niels Jensen Battum. Han blev født i 1731 i Fredsø, Lødderup sogn og døbt den 28. oktober 1731. Den 5. oktober 1755 blev han gift med Anne Nielsdatter (1715-91) i Solbjerg i Mors Nørre herred. Hendes forældre Niels Poulsen (omk. 1686 - 1743) og Inger Clausdatter (omk. 1696 - 1757) havde en fæstegård i Solbjerg under Højris gods. 

Niels Jensen Battum fæstede først en gård i Elsø (på Mors) under Højris gods, inden han i 1760'erne fæstede en gård i Sønderhaa i Thy og til sidst blev selvejergårdmand i Heltborg (Thy). I efteråret 1796 trolovede han sig i Boddum med enken Maren Nielsdatter, men godt ½ år efter hævede de forlovelsen (se KB Boddum). Ved FT 1801 boede han som inderst hos sønnen Claus Nielsen Battum i Heltborg. Han døde i juni 1803 og blev begravet i Heltborg den 19. juni 1803. 

Niels og Anne havde - om ikke flere - børnene: 

Inger Nielsdatter Battum (1757-1826)[1]

Niels Nielsen Battum (1762-95)

Karen Marie Nielsdatter Battum (1766-1839)

Claus Nielsen Battum (1769-1804). Ved FT 1801 var han husmand i Heltborg. Han var da gift med Else Jensdatter og havde 3 små børn. Senere fik han endnu et barn. Han omkom, da han faldt baglæns ned i en lergrav.

Sidsel Nielsdatter Battum (1774-95). 

Ved FT 1787 boede familien på en gård i Heltborg: 

Niels Jensen

hosbonde

55

gift

bonde og gaardbeboer

Anne Nielsdatter

madmoder

60

gift

 

Niels Nielsen

deres barn

22

ugift

 

Karen Marie Nielsdatter

deres barn

20

ugift

 

Zidsel Nielsdatter

deres barn

12

ugift

 

Lad mig her springe lidt bort fra Bathum og beskrive en anden familie i Heltborg, som de kom i tæt kontakt med. 

Det er familien Balle, som i generationer har været først fæstere, senere selvejende bønder i Heltborg. 

I slutningen af 1700-tallet bestod familien af forældreparret Christen Simonsen Balle (1726-1794) og Maren Nielsdatter (1726-89). De havde børnene: 

Maren Christensdatter Balle (1756 - 94)

Peter Christensen Balle (omk 1760 - 1830)

Niels Christensen Balle (1760 - 1818)

Christen Christensen Balle (1767 - ) 

Ved FT 1787 boede denne familie på en gård i Heltborg: 

Christen Simonsen

hosbonde

62

gift

bonde og gaardbeboer

Maren Nielsdatter

madmoder

62

gift

 

Niels Christensen

deres barn

27

ugift

 

Christen Christensen

deres barn

19

ugift

 

Maren Christensdatter

deres barn

29

ugift

 

Ovennævnte Inger Nielsdatter Battum giftede sig i 1786 med Peder Andersen Hanberg - og dermed er de for så vidt ude af sagaen. 

Af FT 1787 kan man se, at Peder Andersen må være blevet enkemand umiddelbart før han giftede sig med Inger Nielsdatter. På nævnte tidspunkt boede familien på et husmandssted i Heltborg: 

Peder Andersen

mand

40

gift, 2°

bonde og huusmand

Inger Nielsdatter

hans kone

30

gift, 1°

 

Christen Pedersen

hans barn af 1. æ.

12

 

 

Stie Pedersdatter

hans barn af 1. æ.

9

 

 

Anne Pedersdatter

hans barn af 1. æ.

6

 

 

Johanne Pedersdatter

hans barn af 1. æ.

4

 

 

Den 6. maj 1794 giftede Niels Nielsen Battum sig med ovennævnte Maren Christensdatter Balle. Hun var højgravid og nedkom allerede den 9. maj med Christen Nielsen Battum. Hun døde imidlertid umiddelbart efter fødselen, måske p.g.a. fødselskomplikationer eller barselsfe­ber og blev begravet den 19. maj 1794. 

Den 8. september s.å. giftede Niels sig igen med Johanne Christensdatter Præstgaard[2] (1763 - ). Den 29. maj 1795 blev deres datter Maren Nielsdatter Bathum døbt. Hun døde imidlertid før 1801. 

Samme år døde Niels Nielsen Battum, idet han en mørk vinternat ved et ulykkestilfælde faldt i en lergrav og druknede. Han blev begravet den 21. de­cember 1795 i Heltborg. 

Karen Marie Nielsdatter Battum giftede sig den 15. juli 1794 med Christen Christensen Balle. Han døde allerede året efter i april 1795 og blev begravet den 21. april 1795. 

Karen Marie nedkom den 2. august 1795 med deres fælles barn, som altså fra fødselen var fa­derløs. Fadderne ved barnedåben den 20. september s.å. var vel ikke uden grund onkler og tanter! 

Familien løste problemet ved at afdøde Christen Balles storebror Peder Christensen Balle den 27. maj 1796 giftede sig med Karen Marie. Hun døde først i 1839 i Heltborg. 

Man kan vist roligt sige, at det var et par begivenhedsrige år for de to familier. 

Johanne Christensdatter Præstgaard tog sig af den lille forældreløse Christen Nielsen Battum. Hun giftede sig i 1796 med gårdbruger Niels Pedersen Gadegaard, og ved FT 1801 opholdt det da 7-årige plejebarn Christen Nielsen sig her. 

Christen Nielsen Battum giftede sig i 1820 med sin skolekæreste Maren Nielsdatter. Han var på det tidspunkt soldat ved rytteriet i Horsens, hvor han i alt gjorde tjeneste i 5 år og 3 måneder. Den første tid boede de hos hendes forældre som indsiddere i Ullerup i Heltborg sogn. Et par år efter erhvervede han en gård i Hundborg, inden han lavede et mageskifte og overtog en gård i Gjersbøl i Snedsted (Thy). De fik børnene: 

Ane Christensdatter Bathum (1820 - inden 1834)

Nicoline Marie Christensdatter Bathum (1823-33)

Niels Christensen Bathum (1826-45). Han døde som karl i Gjersbøl, 19 ½ år gl. 

Maren Nielsdatter døde den 20. januar 1830 og blev begravet i Snedsted (31. januar). 

Christen hentede en ny kone fra Heltborg - Maren Nielsdatter Skriver[3] - som han giftede sig med den 1. april 1830. Hun nedkom den 7. marts 1831 med datteren Maren Christensdatter Bathum, som døde den 6. oktober s.å. Maren Nielsdatter døde kort efter fødselen af barnet, nemlig den 10. april 1831 og blev begravet i Snedsted  den 17. april 1731. 

Christen hentede så en ny kone i Heltborg, Margrethe Jensdatter[4] (1799-1856). De blev gift den 12. juli 1831 og fik følgende børn: 

Maren Christensdatter Bathum (1832 - inden 1840)

Jens Christensen Bathum (1834 - 85) se nedenfor.

Søren Christensen Bathum (1837 - )

Maren Christensdatter Bathum (1839 - )

Chresten Christensen Bathum (1842 - efter 1910)

Michel Christensen Bathum (1845 - ) 

 

Jens Christensen Bathum

Ane Pedersen Rysgaard

Jens Christensen Bathum giftede sig den 10. april 1860 med Ane Pedersen Rysgaard, som stammede fra en gammel slægt i Hundborg. De overtog hendes fødegård - en mindre landejendom - i Hundborg. Han deltog som soldat i krigshandlinger i 1864 og blev tilfangetaget og interneret som krigsfange på Als. Imens passede naboer gården i Hundborg. 

De fik børnene: 

Peder Rysgaard Christensen Bathum (1860- ). Han giftede sig med Jacobine og han var vist præstegårdsforpagter i Vinding. 4 børn.Christen Christensen Bathum (1862 - ). Han fik en uddannelse som lærer. I 1887 emigrerede han til Chicago i USA[5].

Niels Christensen Bathum (1865-1926). Han giftede sig med Karen Marie Kobberø (1873-1955). De overtog hans fødehjem i Hundborg. 1 plejebarn.

Margrethe Christensen Bathum (1864 - ). Hun giftede sig med Jens Bøjer Pedersen fra Hundborg, og de rejste til USA.

Jens Christensen Bathum (1869-1934). Se nedenfor.

Johannes Christensen Bathum (1873-1947). Han giftede sig med Dorthea Kristiansen (1874-1931) og de drev landbrug i Sennels. 4 børn.

Karen Christensen Bathum (1875 - ). Hun boede og arbejdede i fødehjemmet hele sit liv. Ugift. 

Ovennævnte Jens Christensen Bathum - som skrev sit navn Jens Chr. Bathum - kom efter sin konfirmation i lære på Thisted Bryghus. Herfra blev han sendt videre på bryggeruddannelse i Tyskland. Han opholdt sig her på flere bryggerier i Sydtyskland (München). I en kort periode opholdt han sig på et bryggeri tæt ved den russiske grænse (Polen?). Han var ansat ved Ny Carlsberg 1895 - 1901. 1901 - 06 var han driftsbestyrer for Køge Aktiebryggeri. I 1907 blev han direktør for bryggeriet Thor i Randers. Han var nær ven med brygger NN i Nykøbing F, og denne opfordrede ham ved flere lejligheder til at søge nævnte stillinger. I Jens' tid gennem­gik bryggeriet Thor en rivende udvikling. Han gennemførte mekaniseringer og indførte nye øl­typer. Problemer omkring færdiggørelsen af en mineralvandsfabrik medførte, at han fik et hjer­teanfald, og under et efterfølgende rekreationsophold i Tyskland, døde han. Han var i sine un­ge dage en ivrig springrytter - og havde som følge heraf mange gode bekendte blandt office­rerne på dragonkasernen i Randers. 

Han giftede sig den 19. november 1901 med Gerda Rosenstand (1880-1965), og de fik 4 piger: 

Else Bathum

Bodil Bathum

Valborg Bathum

Asta Bathum. 

Og her begynder så vor nutidige historie, som senere kan beskrives.

 

z   


I 1910 har Christen Christensen Bathum (født 1842) i et notat redegjort for familieforholdene tilbage til 1760’erne. Notatet, som nedenfor bringes i sin helhed, er på visse punkter lidt upræcist, men beskriver iøvrigt en række ubeskrevne forhold: 

 

 

Heltborg sogn pr. Hurup i Sydthy og annekssogn til Visby er i flere slægtsled hjemstedet for familienavnet Bathum eller i thybondsk bondesprog Baathum eller Bothum.

 

Min oldefar, hvis navn efter sagn var Christen Nielsen (Bathum)[6] var i tiden mellem 1760 og 1790 gårdejer af en større bondegård i Heltborgs østlige del, havde 2 sønner, hvoraf den ene druknede som ungkarl, og den anden søn, min bedstefar, Niels Christensen (Bathum) fik gården efter faderens død. Hans eneste søn, min fader, blev født der på gården den 8de maj 1794. Da min fader var 1¼ år gammel, døde hans moder.

 

Min faders navn var Christen Nielsen Bathum. Da min fader var ca. 4 år gammel, druknede hans fader ved et ulykkestilfælde i en lergrav en mørk nat. Han var imidlertid bleven gift 2den gang, men havde ingen børn med den 2den kone, og min fader fik altså ingen søskende. Han var altså uden hjem og måtte tjene hos fremmede. Han blev senere kyrasseer i Horsens i 5¼ år, gift med sin skolekæreste Maren og boede nogle år i Hundborg, men byttede ejendom og fik en gård i Gjersbøl. Var gift 3 gange og hans 3die kone Margrethe Jensdatter født 1801, datter af gårdejer og smed Jens Mikkelsen i Kjestrup, Visby sogn, blev moder til mig og 5 andre søskende. Min ældste broder Jens Christensen Bathum er født i Gjersbøl 8. juni 1834 og døde i Hundborg temmelig sikkert i april 1884. Min fader døde 2. oktober 1855 og min moder døde 21de november 1856 og de er begge begravede på Snedsted kirkegård.

 

Temmelig fuldstændig slægtshistorie har jeg i livserindringer[7].

 

24/1 1910

C C Bathum

 

En by Batum (gl. form Barthum) ligger ved en lille sø i Rødding sogn, Nørlyng herred, nord for Viborg.

 

 

Kilder: 

Anearkivet: Slægtsbog for efterkommere af Poul Madsen (Søgaard), gårdejer i Ginnerup, Heltborg sogn født 1822. Fredericia 1987.

Odgaard, Martin: Gamle slægter fra Hundborg. Snedsted 1976.

Diverse kirkebøger

Folketællingen (FT) 1787 for Heltborg sogn

m.m.

  

Jan Løve Østerbye

26. oktober 1996

rev. 10. januar 1998


[1] Iflg. Preben Dammeyer blev hun født i Elsø og døde i Ejsing.

[2] Hun var datter af Dorthe Jespersdatter og Christen Nielsen Præstgaard, som havde fæstet af annekspræstegården i Heltborg. 

Ved FT 1787 boede denne familie på en gård i Heltborg: 

Christen Nielsen

hosbonde

61

gift

bonde og gaardbeboer

Dorthe Jespersdatter

madmoder

58

gift

 

Niels Christensen

deres barn

22

ugift

 

Kirsten Christensdatter

deres barn

18

ugift

 

Karen Christensdatter

deres barn

13

-

 

Jens Christensen

deres barn

10

-

 

Johanne boede ikke hjemme, men tjente formentlig hos en familie i Ullerup (- selv om hun er angivet som datter af gårdmanden og dennes kone. Det synes imidlertid at være en fejlregistrering!)

[3] Hun var datter af afdøde gårdmand Niels Skriver i Heltborg.

[4] Hun var datter af Maren Jensdatter Brendtoft og Jens Michelsen Smed, fra hhv. Hurup og Ydby.

[5] Udvandrerdatabasen IDkode I8788B1209. Af samme arkiv fremgår, at fætteren, mejerist Niels H. S. Batum fra Snedsted var emigreret sst. i 1884.

[6] Retteligt Niels Jensen Bathum

[7] I 2001 modtog jeg en kopi af hans livserindringer. Han skrev 4 nogenlunde enslydende eksemplarer, hver på ca. 100 sider i folio format. Erindringerne beskriver hans ungdom i Thy og hans landbrugsuddannelse ved Landhusholdningsselskabets foranledning. I fortsættelse af denne uddannelse kom han på studieophold et år i Skotland. Efter forskellige forvalterjob overtog han en gård i Nørager ved Allingåbro. Han måtte imidlertid afhænde gården og var derefter forpagter af forskellige kroer m.m., inden han igen overtog gården og drev den nogle år. De sidste leveår boede han i Randers Kloster.